Header afbeelding vervolg tekstpagina's

Privacy

Het ExpertisePunt en privacy

Het ExpertisePunt heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. Wij behandelen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming). Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door u worden opgegeven, gedurende het bezoeken en gebruiken van onze website en bijbehorende diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Het ExpertisePunt werkt volgens de beroepscode voor pedagogen van de NVO. Gegevens (naam, adres, leeftijd enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). We zijn wettelijk verplicht om correct met privacy gevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Zonder toestemming mogen wij nooit gegevens doorgeven aan derden. Soms is het, voor de goede voortgang, nodig om te overleggen met andere professionals. Ook zij zijn uiteraard geheimhouding verplicht.

Zonder toestemming informatie uitwisselen is in principe niet toegestaan, maar wanneer de veiligheid in het geding is of wanneer er verdenking is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, zijn wij verplicht melding te doen. Wij hanteren hiervoor het afwegingskader voor pedagogen, psychologen en onderwijsprofessionals.

Het dossier

In het belang van de uitvoering van een onderzoek of traject beheren wij persoonsgegevens in ons beveiligde elektronische dossier. Wij bewaren deze informatie op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en alleen toegang tot de dossiers die voor hen van belang zijn.
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens op grond van wet- of regelgeving verplicht is. U heeft recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. Voor het ontvangen van het dossier (de aantekeningen maken geen deel uit van het dossier) wordt een onkostenvergoeding gevraagd. Indien u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.

Wanneer u middels een toestemmingsformulier akkoord bent gegaan met een onderzoek, observatie begeleiding of gebruik van gegevens en dit wilt intrekken, kunt u dit doen door een mail te sturen naar mjanssens@hetexpertisepunt.nl en daarbij aan te geven welke toestemming u wilt intrekken en wie het betreft.

Blokeringsrecht van ouders

Als een onderzoek of observatie plaats vindt bij de leerling op verzoek van school, zijn ouders gerechtigd daar als eerste kennis van te nemen. Ouders hebben het correctierecht, het recht om een aanvullende verklaring toe te voegen, maar ook blokkeringsrecht.  

Voor kinderen jonger dan 18 jaar

Ouders worden zoveel mogelijk bij het traject betrokken. Als kinderen jonger zijn dan 12 jaar, zijn ouders met gezag de wettelijke vertegenwoordigers en nemen zij de beslissingen wat betreft onderzoek en of begeleiding. Wanneer een kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, wordt het kind zoveel mogelijk betrokken bij het nemen van de beslissingen en wegen de mening van ouders en kind even zwaar. Wanneer een jongere 16 jaar of ouder is, is hij/zij beslissingsbevoegd en is zijn/haar mening doorslaggevend. 

Bij gescheiden ouders wordt beide gezagdragende ouders om toestemming gevraagd. 

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Dit zijn met name websites van onze besturen en scholen. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de website van Het ExpertisePunt. Wanneer u de links naar andere websites opent, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u op de hoogte wilt zijn van het desbetreffende privacy beleid.

Bij vragen of (vermoeden van) een datalek

Indien u vragen heeft over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en uw rechten op dit gebied, kunt u contact opnemen met Marijke Janssens, van Het ExpertisePunt.

Bij een datalek kunt u denken aan een gevonden papieren dossier of laptop met tot personen herleidbare gegevens. Ook als u ten onrechte informatie van anderen te zien krijgt, kunt u dat beschouwen als een datalek.

Klachten over uw privacy?

Indien u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw privacy en uw persoonsgegevens, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Het ExpertisePunt

Marijke Janssens 

Stationslaan 32

8071 CM Nunspeet

0341-452795

mjanssens@hetexpertisepunt.nl